Arbeidsrecht Advies Bij Bedrijfseconomisch Ontslag en/of Reorganisaties

Bedrijfseconomisch ontslag is er in vele vormen. Het kan gaan om een reorganisatie, een bedrijfssluiting, maar ook om het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten. U kunt op deze grond niet zomaar worden ontslagen, want uw werkgever moet zich aan een aantal regels houden. De kans is anders groot dat de ontslagaanvraag door de kantonrechter of het UWV zal worden afgewezen of dat u een hogere ontslagvergoeding krijgt.

Is uw ontslag noodzakelijk?

Allereerst zal de werkgever duidelijk moeten maken dat er een noodzaak is om u te ontslaan. Hij moet de ontslagaanvraag dan ook cijfermatig onderbouwen, door bijvoorbeeld winst- en verliesrekeningen, balansen, omzetcijfers en/of een accountantsverklaring. Andere passende werkzaamheden. U mag van uw werkgever verwachten dat hij zich inspant om uw ontslag te voorkomen. Dat wil zeggen dat hij onderzoekt of er mogelijkheden zijn om u andere passende werkzaamheden aan te bieden. Op zijn beurt mag de werkgever van u verwachten dat u actief meewerkt aan de mogelijkheid om binnen de organisatie iets anders te gaan doen.

Juiste afspiegeling van de factoren

Als de algemene noodzaak van het ontslag vast staat gaat het vervolgens om de vraag welke werknemers ontslagen mogen worden. Welke selectie mag de werkgever toepassen? Uitgangspunt hierbij is sinds 1 maart 2006 het zogenaamde ‘afspiegelingsbeginsel’. Daarbij worden alle werknemers die in een bepaalde bedrijfsvestiging een uitwisselbare functie hebben in 5 leeftijdsgroepen ingedeeld. Het ontslag moet zo gebeuren, dat de verdeling over de leeftijdsgroepen vóór en ná het ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft.

Sociaal plan of ontslagvergoeding in zicht?

In veel gevallen zal er in overleg met de ondernemingsraad en/of vakbonden een sociaal plan moeten komen. Dat is in feite een regeling om de (financiële) gevolgen van het ontslag voor u en uw collega’s te verzachten. Een belangrijk onderdeel daarvan is de aangeboden ontslagvergoeding. Meestal een bedrag ineens, maar soms een aanvulling op de WW-uitkering (een zogenaamde suppletie-uitkering). In sommige gevallen kan het zijn dat u recht heeft op een hogere ontslagvergoeding. Als uitgangspunt geldt: een sociaal plan dat met instemming van de vakbonden is opgesteld, is meestal bindend. Zijn er geen vakbonden betrokken bij het sociaal plan? Een rechter is dan eerder geneigd voor u een individuele afvloeiingsregeling vast te stellen en in positieve zin af te wijken van het sociaal plan.

Juridisch advies inwinnen

Raadpleeg een arbeidsrecht specialist die gespecialist in ontslag en de vaststellingsovereenkomst. In veel gevallen is het namelijk raadzaam om tegen het aangekondigde ontslag bezwaar aan te tekenen. Het is ook niet verstandig om zomaar uw auto van de zaak, mobiele telefoon, laptop etc. inleveren. Overleg ook met uw adviseur als uw werkgever u vraagt om in te stemmen met een vrijstelling van werkzaamheden.