Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Leonto.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.

 

1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • verkoper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden,te weten Leonto.
  • koper: de wederpartij die met Leonto een overeenkomst heeft gesloten c.q. wenst te sluiten.
2.  Toepasselijkheid van deze voorwaarden.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding. iedere overeenkomst en haar uitvoering tussen verkoper en koper,

waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk is afgeweken.

 

3. 
3.1. De door de verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2. De verkoper is eerst gebonden nadat hij een order, afspraak of wijziging van de afspraak schriftelijk of per e-mail heeftbevestigd dan wel deze zonder voorafgaande bevestiging heeft uitgevoerd.
3.3. Toezending van prijscouranten schept geen verplichting tot verkoop c.q. levering voor de verkoper.
4.
  1.  
4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering franco leveringsadres van koper. Het overeengekomenleveringsbeding heeft de in Nederland algemeen gebruikelijke betekenis, tenzij voor de interpretatie van het

leveringsbeding regels zijn gegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in de z.g.Incoterms, zoals deze

laatstelijk zijn vastgesteld, in welk geval deze regels van toepassing zijn. De koper kan per overeenkomst slechts een

leveringsadres aan de verkoper opgeven.

4.2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op hetmoment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname

weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken

worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval

opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.3. De te leveren hoeveelheden moeten noodzakelijk overeenstemmen met de standaardhoeveelheid van verpakking van deverkoper, die de koper bij de offerte bekend is gemaakt.
4.4. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen        zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Wijzigingen in de te leveren zaken.
Verkoper is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate en zonder verlies van de essentie van de order afwijken vande op basis van het documentatiemateriaal bestelde zaken.

Indien de verkoper van deze mogelijkheid gebruik maakt, maar een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen

zaak afwijkt, dan is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende een

week nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 

6.  
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdigeaflevering dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

7.  Prijzen.
7.1. De in de prijscourant of elders door verkoper gepubliceerde prijzen kunnen door verkoper te allen tijde worden gewijzigd.Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn deze prijzen netto en exclusief BTW. Voorzover door verkoper

wederverkoopprijzen zijn gepubliceerd gelden deze steeds als adviesprijzen.

7.2. Indien de prijswijziging meer dan 15% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.3. De verkoper kan in geval van een levering met een factuurwaarde beneden de in prijscouranten of elders gepubliceerdedrempel een toeslag voor administratie- en transportkosten in rekening brengen.

 

8. Eigendoms voorbehoud.
8.1. De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegensverkoper tot betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren zaken en tot betaling van rente, kosten en

schadevergoeding terzake niet of te late nakoming, voldaan heeft.

8.2. Over onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mag slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening vande koper worden beschikt.
8.3. De koper is niet bevoegd deze zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
8.4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is verkopergerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Verkoper heeft het recht hetzij deze zaken onder zich te houden totdat de koopsom met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het door de koper totaal verschuldigde.
8.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koperverplicht verkoper, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
8.6. Koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van de verkoper en om met betrekking tot die zaken medewerking te verlenen aan alle redelijkemaatregelen, die verkoper ter bescherming van zijn eigendomsrecht wil treffen.

 

9.   Gebreken, reclames.
9.1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk is te (laten) onderzoeken. Hierbijdient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt te weten:

-of de juiste zaken zijn geleverd;

-of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen

met het overeen- gekomene;

-of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de

eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handels doeleinden.

9.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 10 dagen na afleveringschriftelijk aan verkoper te melden.
9.3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na afleveringschriftelijk te melden aan verkoper.
9.4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
9.5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.
9.6. Indien de reclame terecht is dan is verkoper nimmer tot meer gehouden dan vervanging dan wel herstel van de geleverde ondeugdelijke zaken dan wel tot het toekennen van een prijsreductie in verhouding tot het gebrek.
10. Aansprakelijkheid.
10.1. Verkoper staat slechts in voor de kwaliteit van de zaken in de staat waarin zij verkeerden op het moment dat zij het magazijn van de verkoper hebben verlaten.
10.2. Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken strikt in acht te nemen. De aansprakelijkheid van de verkoper vervalt indien de koper niet voldoet aan deze verplichting of indien hij niet tijdig reclameert conform het bepaalde in art. 9.
10.3. Koper is verplicht maatregelen te nemen om schade zoveel mogelijk te beperken en dient in dit verband aanwijzingen van de verkoper met betrekking tot die geleverde zaken en de emballage op te volgen.
10.4. Verkopers aansprakelijkheid als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal nimmer het netto verkoopbedrag c q . het netto factuurbedrag der betreffende zaken te boven gaan. Bovendien is de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door gebreken van de zaken en emballage, beperkt tot schade aan personen of zaken als bedoeld in art. 6:190 BW.
10.5. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.
11.  
11.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet kan worden verlangd, zoals:oorlog of oorlogsgevaar onverschillig of Nederland al dan niet rechtstreeks daarbij betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen er schade in fabrieken of magazijnen, bedrijfsbezetting, werkstakingen. zowel in het bedrijf van verkoper als in bedrijven van welke hij zijn zaken, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt, schaarste aan vervoermiddelen, breuk aan machines of gereedschap of andere storingen in het bedrijf van verkoper of die bedrijven waarvan zij haar zaken, grondstoffer en/of hulpmiddelen betrekt, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, beperkingen of belemmeringen van productie en/of aanvoer van zaken, grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen en/of energie.
11.2. Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichting door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst dan wel het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.3. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
12.  Betaling.
12.1. Tenzij schriftelijk ander:; overeengekomen dient betaling te geschieden middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of girorekening, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bank- of giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve ais betalingsdag aangemerkt.
12.2. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.3. Indien binnen 30 dager na factuurdatum geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is de koper in verzuim en wordt – onverminderd de overige rechten van verkoper – vanaf de factuurdatum over het verschuldigde een rente in rekening gebracht van een procent per maand of, indien deze hoger is, de wettelijke rente.
12.4. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is verkoper gerechtigd om lopende overeenkomsten met de koper niet verder uit te voeren zonder daardoor schadeplichtig te worden.
13.  Beëindiging van de overeenkomst.
13.1. De vorderingen van verkoper op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:-indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper

goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals ondermeer

faillissementsaanvrage, faillissement, surséance van betaling, liquidatie van het bedrijf van koper:

-indien verkoper de koper bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heen zekerheid te stellen voor

de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,    dan wel zonder ingebrekestelling tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.

13.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
14.  Doorverkoop.
14.1. Van verkoper betrokken zaken mogen door koper slechts worden doorverkocht indien aangeboden en geleverd in de originele verpakking zonder wijzigingen of toevoegingen en zonder dat daarmee enige wetsbepaling wordt geschonden.
14.2. Het is koper verboden beschadigde of besmette zaken door te verkopen. Een goed geldt ook als beschadigd indien de verpakking is gewijzigd. opengemaakt of beschadigd (met inbegrip van rook- en brandschade).
14.3. Koper mag zaken van verkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper niet als cadeau of bijbetalingartikelen aanbieden.
14.4. In geval van geoorloofde doorverkoop is koper gehouden zijn afnemer(s) de in dit artikel bedoelde verplichtingen op te leggen.
15.  Promotiemateriaal.
De merken van verkoper, tekeningen en modellen, de firmanaam van verkoper blijven het onvervreemdbaar eigendom van verkoper.Verkoper behoudt zich het recht voor de tentoonstelling en de uitstalling van firmanaam, merken, tekeningen, modellen en promotiemateriaal op elk moment te verbieden.

 

16.    Incassokosten.
16.1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoen nog buiten rechte voor rekening van de koper.In ieder geval is de koper verschuldigd:

– over de eerste € 3.000.-                15%

– over het meerdere tot € 6.000, –     10%

-over het meerdere tot €15.000,-       8%

-over het meerdere tot € 60.000,-       5%

-over het meerdere                           3%

Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

16.2. De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd aan alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
17. Geschillen.
17.1. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en gelden, is Nederlands recht van toepassing.
17.2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Breda. Verkoper blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
17.3. De koper heeft het recht gedurende een maand nadat de verkoper zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen. te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
18.  Wijziging van de algemene voorwaarden.
Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op iet aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Leave a Reply